Provozní podmínky

Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro portál www.chci-vymenit.cz a popisují a upravují vzájemné vztahy mezi provozovatelem (Ing. Martin Štorek, viz „Kontakt“) a uživatelem (zaregistrované fyzické a právnické osoby).

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR.

Portál chci-vyměnit.cz umožňuje registrovaným uživatelům nabízet a poptávat věci a služby a zprostředkovávat výměnu těchto věcí a služeb mezi uživateli. Uživatel vyměňuje věci a služby přímo z internetu prostřednictvím tlačítka „uskutečnit výměnu“. Takto potvrzená výměna zadavateli je považována za platný a závazný návrh směnné smlouvy (§ 611 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Ve smluvním vztahu je každá ze stran, ohledně věci či služby, kterou směnou dává považována za stranu prodávající a ohledně věci, kterou směnou přijímá považována za stranu kupující. Směnná smlouva je uzavřena předáním obou předmětů výměny.

Kliknutím na tlačítko „uskutečnit výměnu“ uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí a že si je vědom závaznosti výměny a sankcí, které plynou z porušení závazného návrhu směnné smlouvy.

Provozovatel portálu chci-vyměnit.cz nenabízí vlastní věci a služby a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání směnných smluv mezi uživateli. Provozovatel není zodpovědný za nabídky a poptávky uživatelů, neprovádí kontrolu nabízených věcí a služeb a negarantuje splnění smluv a dohod.

Podmínky užívání

Portál chci-vyměnit.cz mohou užívat všechny zaregistrované fyzické osoby starší 18 let, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a všechny zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

Podmínkou užívání portálu chci-vyměnit.cz je registrace, která je bezplatná. Uživatel je povinen v registraci (vyplněním formuláře) sdělit provozovateli pravdivé údaje potřebné k doručení předmětu výměny. Uživatel má právo zažádat o zrušení registrace a odstranění svých kontaktních informací z databáze provozovatele bez udání důvodu.

Registrace uživatele je ověřená automatickým zasláním potvrzovacího e-mailu. Registrace, která není takto potvrzená, je neplatná.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci, či zrušit uživateli registraci bez udání důvodu. Uživatelé ani zájemci o registraci nemají žádný právní nárok na užívání portálu chci-vyměnit.cz

Zakázané nabídky

Při užívání portálu chci-vyměnit.cz je zakázáno nabízet věci a služby, které jsou v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy ČR. Zakázáno je především nabízet:

  1. věci a služby, ke kterým nemá uživatel dispoziční právo je užívat nebo poskytovat,
  2. zbraně,
  3. alkohol (u osob mladších 18 let), omamné a psychotropní látky,
  4. pornografii, či jinak pobuřující erotické věci či služby,
  5. věci a služby sloužící k propagaci názorů extrémní levice či pravice.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoliv nabídku ze systému bez udání důvodu.

Systém výměn

Portál chci-vyměnit.cz zprostředkovává výměnu věcí a služeb mezi uživateli na základě směnné smlouvy (§ 611 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Provozovatel nepožaduje od uživatele žádný poplatek ani provizi za zprostředkování výměny.
Portál chci-vyměnit.cz umožňuje uživatelům vystavovat věci a služby a nabízet je ostatním uživatelům k výměně. Uživatel vystaví věc či službu vyplněním elektronického formuláře. Inzerát je možné doplnit fotografiemi.
Uživatel je povinen co nejvěrněji v titulku, popisu a fotografiích popsat skutečnost týkající se předmětu výměny a uvést případné vady a poškození. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za náklady vzniklé z odstoupení od směnné smlouvy protistranou.
Popis předmětu výměny nesmí být používán ke komunikaci mezi uživateli, ani jako inzerce či reklama

Kliknutím na tlačítko „uskutečnit výměnu“ se stává výměna potvrzenou. Portál chci-vyměnit.cz poskytne oběma stranám kontaktní údaje pro jejich vzájemnou identifikaci. Uživatelé jsou v tomto případě povinni kontaktovat se do 7 dnů.